Vyvěšeno dne: 15. 8. 2022 / Sejmuto dne:

Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  22. 8. 2022 od 20:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Volba návrhové komise

 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 4. Zápis a kontrola usnesení ze dne 23. května 2022 

 5. Rozpočtové opatření RO/2022/003

 6. Rozpočtové opatření RO/2022/004

 7. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovic Státním pozemkovým úřadem Praha ve výši 1/3 výměry 

 8. Navýšení odměny OLH za činnost lesního správce

 9. Přijetí daru od Pavla Chaloupka, Jalodvorská 1900/6, Praha 4      

 10. Výběrové řízení na pořízení automobilu pro SDH – schválení 3 uchazečů

 11. Žádost o uložení zeminy na pozemku p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic

 12. Různé

 13. Diskuze

 14. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: