Vyvěšeno dne: 15. 5. 2022 / Sejmuto dne: 23. 5. 2022

Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  23. 5. 2022 od 20:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise 
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 4. Zápis a kontrola usnesení ze dne 28. února 2022  
 5. Rozpočtové opatření RO/2022/001  
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2021
 7. Účetní uzávěrka za rok 2021 a závěrečný účet sestavený k 31.12.2021
 8. Odměna účetní obce za rok 2021
 9. Prodej části obecního pozemku č. 2116/1 k.ú. Slatina u Horažďovic
 10. Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s.
 11. DSO Radina – zpráva auditora a výhled na roky 2023-2025 
 12. Schválení termínovaného vkladu u KB a převod finančních prostředků z ČNB
 13. Rozpočet na akci „Výměna vrat skladů Slatina“ od firmy KOTIŠ s.r.o. Praha
 14. Smlouva o dílo na akci „Výměna oken a oprava fasády OÚ“ s firmou STAFIS-KT s.r.o.
 15. Příkazní smlouva s GPL-INVEST s.r.o.  – „Oprava a odbahnění rybníka Kutil-II. etapa“
 16. Rozpočtové opatření RO/2022/002
 17. Různé 
 18. Diskuze
 19. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: