Vyvěšeno dne: 1. 12. 2021 / Sejmuto dne: 9. 12. 2021

Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  8. 12. 2021 od 19:00 h.

Program :

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise 
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 4. Zápis a kontrola usnesení ze dne 20. 09. 2021  
 5. Rozpočtová opatření RO/2021/006 a RO/2021/007 
 6. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 7. Návrh rozpočtu Obce Slatina na rok 2022
 8. Projednání zřízení „Přírodního parku Horažďovická pahorkatina“  
 9. Dodatek č. 12 smlouvy o poskytování služeb firmou Marius Pedersen a.s. na rok 2022 
 10. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 
 11. Jmenování členů inventarizační komise 
 12. DSO Radina - návrh rozpočtu na rok 2022
 13. Schválení přijetí dotace na akci „Oprava a odbahnění rybníku Kutil – II. etapa“ 
 14. Kupní smlouva na nemovitosti rybník Kutil
 15. Dotace na výsadbu stromů   
 16. Různé 
 17. Diskuze
 18. Usnesení a závěr 

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: