Vyvěšeno dne: 12. 9. 2021 / Sejmuto dne: 20. 9. 2021

Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  20. 9. 2021 od 20:00 h.

Program :

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Zápis a kontrola usnesení ze dne 19. 7. 2021
 5. Kupní smlouva na pozemek p.č. 172 k.ú. Slatina u Horažďovic
 6. Smlouva o smlouvě budoucí na pozemky p.č. 173, 2124 a 167/5 k.ú. Slatina u Horažďovic
 7. Jednání s Pozemkovým úřadem Praha o bezúplatném převodu 1/3 zastavěné plochy a nádvoří st. 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovic
 8. Ukončení členství ve „Svazu měst a obcí“ a vstup do „Svazu místních samospráv“
 9. Rozpočtové opatření č. 4
 10. Ukončení smlouvy GDPR k 31. 12. 2021 
 11. Nová vyhláška na odpady
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: