Vyvěšeno dne: 11. 7. 2021 / Sejmuto dne: 19. 7. 2021

Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  19. 7. 2021 od 20:00 h.

Program :

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise 
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
 4. Zápis a kontrola usnesení ze dne 24. května 2021  
 5. Stanovení ceny zastavěné plochy a nádvoří st. 44/18 a 44/19 v k. ú. Slatina u Horažďovic 
 6. Nabytí (nákup) podílů parcel st. 44/18 a 44/19 v k. ú. Slatina u Horažďovic
 7. Jednání s Pozemkovým úřadem Praha o bezúplatném převodu 1/3  zastavěné plochy a nádvoří st. 44/19 v k.ú. Slatina u Horažďovic
 8. Informace o opatření týkající se jízdy kamionů přes Slatinu směrem do Chanovic a zpět
 9. Výběrové řízení „Oprava a odbahnění rybníku Kutil – II. etapa“
 10. Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 
 11. Rozpočtové opatření č. RO/2021/002
 12. Žádost o dotaci „Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o“ na zajištění provozu sociálních lůžek
 13. Různé
 14. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: