Vyvěšeno dne: 6. 12. 2020 / Sejmuto dne: 14. 12. 2020

Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  14. 12. 2020 od 19:00 h.


Program:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 12. října 2020

 4. Rozpočtové opatření č. 4

 5. Návrh rozpočtu Obce Slatina na rok 2021

 6. Jmenovaná členů inventarizační komise  

 7. Smlouva „Oprava a odbahnění rybníka Kutil – I. etapa“ dotace KÚ Plzeňský kraj

 8. Projednání žádosti ze dne 23. 11. 2020 – příspěvek na vrtanou studnu

 9. Strategický plán na rok 2021 – 2030    

 10. Směna pozemku parcelní číslo 163/24 s Pozemkovým úřadem Praha

 11. DSO Radina – návrh rozpočtu na rok 2021  

 12. Projednání zimní údržby – smlouvy o dílo

 13. Dražební vyhláška lesní pozemek p. č. 1544 o výměře 10 366 m2

 14. Různé 

 15. Diskuze

 16. Usnesení a závěr

Slatina 6. prosince 2020

Marie Šolcová
starostka obce