Vyvěšeno dne: 31. 5. 2020 / Sejmuto dne: 9. 6. 2020

Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  8. 6. 2020 od 19:00 h.


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 13.03.2020
 4. Schválení závěrečného účtu obce Slatina za rok 2019 
 5. Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2019
 6. Rozpočtové opatření č. 1
 7. Rozpočtové opatření č. 2
 8. Schválení dodatku smlouvy o dílo „Oprava skladů obce Slatina“
 9. Stanovení nových podmínek pro výstavbu RD a zadání vypracování znění smlouvy pro žadatele   
 10. Revokace usnesení ZO ze dne 30.09.2017 bod 8  - odkup parcelní  číslo 2047/27 v katastrálním území Slatina u Horažďovic za účelem výstavby RD
 11. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Praha
 12. Zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 - 2027   
 13. Projednání návrhu získání skladů st. parcela 44/10, 44/18,44/19 do vlastnictví obce
 14. Různé 
  1. podání žádostí o dotace v lesním hospodářství
  2. žádost o přidělení parcely Na Drahách 
 15. Diskuze
 16. Usnesení a závěr

Slatina 31. května 2020

Marie Šolcová
starostka obce