Vyvěšeno dne: 5. 3. 2020 / Sejmuto dne: 13. 3. 2020

Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  13. 3. 2020 od 19:00 h.


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 16. 12. 2019
 4. Rozpočtová opatření č. 8
 5. Směna pozemku č. 167/2 ostatní plocha u rybníku „Kutil“ Pozemkového úřadu Plzeň za pozemek č. 1032 trvalý travní porost a č. 1567 orná půda k.ú. Slatina u Horažďovic
 6. Žádost Oblastní charity Horažďovice o finanční příspěvek na rok 2020
 7. Projednání zvýšení příspěvku pro občany na pořízení vrtané studny  
 8. Smlouva o poskytnutí služeb „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ pro obec Slatina
 9. Projednání cenové nabídky na zpracování pasportu stavby „Kutil“ a zajištění ověření pasportu
 10. Žádost o dotaci „Tvorba a obnova mokřadů a tůní“
 11. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – zajištění dopravní obslužnosti území PK 2020
 12. Informace dotace 2020
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Usnesení a závěr

Slatina 5. března 2020

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: program_13032020 (118 kB | PDF)