Vyvěšeno dne: 26. 08. 2019 / Sejmuto dne: 3. 9. 2019

Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  03. 09. 2019 od 19:00 h


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 3.06.2019
 4. Projednání úplatného převodu pozemku p.č. 167/2 ostatní plocha s Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj
 5. Projednání smlouvy o náhradě škody při likvidaci kůrovce v obecních lesích
 6. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Praha
 7. Rozpočtová opatření č. 4 a 5
 8. Projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Usnesení a závěr

Slatina 26. srpna 2019

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: