Vyvěšeno dne: 26. 05. 2019 / Sejmuto dne: 3. 6. 2019

Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  03. 06. 2019 od 19:00 h


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 26.03.2019
 4. Schválení závěrečného účtu obce Slatina za rok 2018  
 5. Schválení zprávy o přezkoumání  hospodaření ÚSC Slatina za rok 2018
 6. Souhlas ZO s bezúplatným převodem pozemku  st. č. 44/7 k.ú. Slatina u Horažďovic od Státního pozemkového úřadu 
 7. Projednání „ Návrhu závěrečného účtu DSO Radina za rok 2018“ a „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2018“
 8. Projednání žádosti Domova pro seniory Blatná o poskytnutí finančního daru
 9. Žádost o pronájem části pozemku par.č. 2047/1 ostatní plocha, k.ú. Slatina u Horažďovic
 10. Prezentace obce Slatina v knize „Klatovsko z nebe“
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Usnesení a závěr

Slatina 26. května 2019

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: