Vyvěšeno dne: 18. 03. 2019 / Sejmuto dne: 26. 3. 2019

Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  26. 03. 2019 od 19:00 h


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 17. 12. 2018
 4. Žádost o příspěvek na financování dopravní obslužnosti pro KÚ Plzeňského kraje
 5. Smlouvy o dílo na svozovou činnost pro obec Slatina
 6. Smlouva správce internetových stránek pro obec Slatina   
 7. Smlouva o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře a lesního správce   
 8. Projednání základních pravidel postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
 9. Projednání žádosti SDH Slatina na zakoupení cvičné hasící kádě pro náběr vody
 10. Nákup malého traktoru na sekání trávy pro obec Slatina
 11. Kolaudace OÚ a ukončení dotace „ Komunitní centrum Slatina“
 12. Výsledky „Zlatého erbu 2019“ - finanční dar
 13. Různé
 14. Diskuse
 15. Usnesení a závěr

Slatina 18. března 2019

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: