Vyvěšeno dne: 3. 7. 2018 / Sejmuto dne: 16. 7. 2018

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 16. 7. 2018 od 19:00 v budově OÚ Slatina

Program:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 2. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 17. června 2018
 3. Volba člena Kontrolního výboru
 4. Volba člena Finančního výboru
 5. Projednání navrženého rozpočtu na opravu elektrického vedení v hasičské zbrojnici
 6. Projednání průběhu a informace o akci „Slatinské léto 2018“
 7. Projednání vrácení vážného zařízení do kontejneru na odpady dle faktury interní č.180/2017
 8. Projednání vrácení kontejneru na železný odpad dle faktury interní č. 26/2018
 9. Projednání možnosti zakoupení kontejneru na železný odpad odpovídajícímu požadavkům občanů
 10. Projednání finančního příspěvku pro SDH Slatina dle předložené žádosti
 11. Projednání odstoupení od Dohody o poskytnutí právních služeb advokátní kanceláří Soják & Reisner a projednání uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci za paušální odměnu s JUDr. Kubešem Ph.D.
 12. Projednání osazení lípy u kapličky a topolu na původním místě ke 100. výročí založení republiky s umístěním tabulek označujících toto výročí
 13. Projednání zrušení P.O.Boxu a zakoupení poštovní schránky na doručované písemnosti a její umístění na Obecní úřad
 14. Informace o připomínkování k vyhláškám č. 1/2018 a č. 2/2018 ze strany Ministerstva vnitra
 15. Projednání možnosti vypracování nových vyhlášek za pomoci právníka
 16. Projednání nákupu nového notebooku pro obecní potřeby a vyřazení z evidence stávajícího poškozeného
 17. Projednání žádosti o směnu pozemku ve vlastnictví Mgr. Krechové ze dne
 18. června 2018
 19. Různé
 20. Diskuse
 21. Závěr

Milan Čada
starosta