Vyvěšeno dne: 1. 6. 2018 / Sejmuto dne: 8. 6. 2018

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 8. 6. 2018 od 19:00 v budově OÚ Slatina

Program:

  1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Projednání Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017
  3. Projednání rozpočtové změny č. 3
  4. Projednání individuálních žádostí o prominutí plateb z Obecně závazné vyhlášky obce Slatina o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce