Vyvěšeno dne: 27. 4. 2018 / Sejmuto dne: 4. 5. 2018

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 4. 5. 2018 od 19:00 v budově OÚ Slatina

Program:

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Odsouhlasení Obecně závazné vyhlášky obce Slatina o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem s platností od 21.5.2018
 3. Odsouhlasení Obecně závazná vyhlášky obce Slatina o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 21.5.2018
 4. Projednání vybudování kanalizace obce
 5. Projednání zveřejnění záměru na odkup z majetku obce části p. p. č. 2047/19 podle žádosti p. Evy Krechové
 6. Projednání nájemní smlouvy na p. č. st. 44/7 a 167/2 se Státním pozemkovým úřadem
 7. Projednání rozpočtových změn
 8. Projednání návrhu Smlouvy o přeložce vzdušného vedení VN Dráha, č. Z_S14_12_8120063789
 9. Projednání podmínek pro vyplácení dotace na zřízení vrtané studny
 10. Projednání pasportu dopravního značení obce Slatina
 11. Schválení odměn pracovníků OÚ Slatina
 12. Projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce Slatina části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.3.2018.
 13. Projednání Závěrečného protokolu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od 1.10.2013 do 30.11.2017.
 14. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Radina za rok 2017
 15. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2016
 16. Diskuse
 17. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce