Vyvěšeno dne: 15. 12. 2017 / Sejmuto dne: 23. 12. 2017

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 22. 12. 2017 od 18:30 v budově OÚ Slatina

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Projednání rozpočtu obce na rok 2018
 3. Pořízení projektové dokumentace na realizaci opravy povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v délce 240 m.
 4. Pořízení projektové dokumentace na realizace opravy povrchu účelové komunikace na p. p. č. 283/15; 2061/4; 283/16 a 2061/3 (Červánky III Etapa)
 5. Projednání likvidace komunálního odpadu v návaznosti na usnesení bod 3) zápisu č. 4-23/9/16 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016 od 1.1.2018.
 6. Podání rozdělení p. p. č. 2047/1 podle GP č. 169-97/2014 zpracovaného Bc. Michalem Šedivým dne 16. června 2015.
 7. Projednání žádosti p. Miroslava Soukupa na odkup z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017. Záměr zveřejněn 16.10.2017.
 8. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 6.12.2017 na odkup pozemku p.č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.
 9. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 6.12.2017 na odkup pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 10.2017.
 10. Projednání odkupu do majetku obce p. st. 44/21 v k.ú. Slatina u Horažďovic, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina, podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017.
 11. Projednání návrhu na zveřejnění záměru na odkup části komunikací na pozemku p.č. 2153 o výměře 379 m2 a 2172 o výměře 1312 m2, obé ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slatina a část koryta, umělého vodního toku na pozemku p.č. 832/24 o výměře 143 m2 také v k.ú. Slatina, vše v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283.
 12. Projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce Slatina pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283 za cenu 10 Kč/m2. Záměr zveřejněn 16.10.2017.
 13. Projednání záměru obce Slatina na odkup do majetku obce p.č.st. 68/1 a p.č.st. 68/2 a nemovitosti č.p. 46 na p.p.st. 68/1 a 68/2vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Hrušková Alena, Bolzanova 1604/7, Nové Město, 11000 Praha 1
 14. Projednání návrhu rozpočtu DSO Radina a rozpočtové opatření 1/2017
 15. Projednání návrhu rozpočtu DSO Horažďovicko a rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020
 16. Schválení rozpočtové změny č. 5/2017
 17. Schválení přijetí finančního příspěvku KÚ PK na hospodaření v lesích ve výši 19595,- Kč.
 18. Schválení Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace DSO Horažďovicko na financování investičních výdajů spojených s pořízením 3 ks kontejnerů „Logistická síť pro svoz biologicky rozložitelných odpadů v ORP Horažďovice“
 19. Schválení odměn
 20. Projednání složení inventarizační komise
 21. Projednání zhotovení pasportu dopravního značení obce Slatina
 22. Projednání zimní údržby obecních cest
 23. Projednání územního plánu obce Slatina
 24. Diskuse
 25. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce