Vyvěšeno dne: 15. 9. 2017 / Sejmuto dne: 1. 10. 2017

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 30. 9. 2017 od 19:00 v budově  OÚ Slatina

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Projednání výběru dodavatele na realizaci opravy povrchu místní komunikace na p.p.č. 2077 v délce 240 m.
 3. Projednání zveřejnění záměru obce Slatina na prodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/26 o výměře 32 m2 – ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.187-78/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 24.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-826/2017-404 ze dne 31.8.2017.
 4. Projednání zveřejnění záměru obce Slatina na odkup do majetku obce pozemku p.č. 1475 ostatní komunikace/ostatní plocha o výměře 137 m2 v k. ú. Kadov u Blatné v majetku Obce Kadov, Kadov 65, 387 33 IČ: 00251283
 5. Projednání zveřejnění záměru na odprodej z majetku obce pozemku p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2. Revokace usnesení č. 8 Zápisu ZO č. 1-24/3/17 a č. 9. Zápisu ZO č. 1-24/3/17
 6. Projednání směny pozemků 2116/25 vodní plocha/nádrž umělá o výměře 42 m2 a 2116/24 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906 za pozemky 9/3 zahrada o výměře 8 m2, 9/4 zahrada o výměře 7 m2 a 9/2 zahrada o výměře 64 m2 vše v  k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34201, IČ: 29094577, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.185-76/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 3.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-737/2017-404 ze dne 11.8.2017. Záměr byl zveřejněn dne: 11.9.2017
 7. Projednání záměru obce na odkup do majetku obce pozemků 2173 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 30 m2 a 2047/30 travní porost o výměře 33 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Vlnasová Dagmar, č. p. 16, 34101 Slatina, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017
 8. Projednání prodeje z majetku obce pozemků 18/3 ostatní plocha/neplodná půda o výměře 81 m2 a 2047/31 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 4 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017. Záměr byl zveřejněn 15.9.2017.
 9. Projednání žádosti pana Jiří Krbec, Zahradní č.p. 409, 341 01 Horažďovice, ze dne 1.9.2017 na odkup parcely na p.p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic
 10. Projednání změny Stanov DSO Horažďovicko
 11. Projednání účasti obce Slatina v projektech DSO Horažďovicko „Sběrný dvůr Horažďovice – rozšíření kapacity“
 12. Schválení rozpočtových změn
 13. Projednání návrhu likvidace komunálního odpadu v návaznosti na usnesení bod 3) zápisu č. 4-23/9/16 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016
 14. Projednání výměny vrat a pořízení vnitřního vybavení hasičské zbrojnice
 15. Projednání žádosti p. Milana Čady ze dne 10.9.2017 na pronájem pozemku na p. p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic za účelem skladování palivového dřeva.
 16. Projednání nákupu nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3) podle nabídky ze dne 21.9.2017
 17. Zpracování návrhu na využití nemovitosti podle bodu 16)
 18. Projednání územního plánu obce Slatina
 19. Projednání změny realizace kanalizace Slatina – jih podle návrhu Jiřího Tagla ze dne 10.3.2017.
 20. Projednání stanovení cen kanalizačních přípojek a způsobu provedení
 21. Projednání zachování spoje Blatná – Svéradice, č. 380770
 22. Projednání rozpočtu nákladů kanalizace Slatina – východ.
 23. Schválení pasport místních komunikací zpracovaný p. Pavlem Marešem z 8/2017
 24. Schválení přijetí dotace SZIF (lavičky, stolek a odpadkový koš – náves) ve výši 52360,- Kč
 25. Diskuse
 26. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce