Vyvěšeno dne: 1. 6. 2017 / Sejmuto dne: 17. 6. 2017

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 16. 6. 2017 od 19:00 v budově  OÚ Slatina

Program

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
 2. Odsouhlasení projektové dokumentace pro rekonstrukci tůňky "U topolu" a "V průhonech".
 3. Schválení dotace Plzeňského kraje č. žádosti 037PA00345 Oprava místní komunikace ve Slatině z POSV PK 2017 - Projekty obcí.
 4. Projednání žádosti p-í Jany Míškové ze dne 24.3.2017 na odprodej, případě směnu pozemků
 5. Žádost p. Romana Machovce ze dne 21.4.2017 na odkup, případně nájem pozemku na p. p.č. 2047/1 v k.ú. Slatina u Horažďovic za účelem vybudování zahrádky.
 6. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Radina za rok 2016
 7. Projednání návrhu likvidace komunálního odpadu v návaznosti na usnesení bod 3) zápisu č. 4-23/9/16 z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 23.9.2016
 8. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2016
 9. Schválení rozpočtových změn
 10. Projednání Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2016
 11. Diskuse
 12. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce