Vyvěšeno dne: 10. 3. 2017 / Sejmuto dne: 25. 3. 2017

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 24. 3. 2017 od 19:00 v budově  OÚ Slatina 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Volba určeného zastupitele pro zpracování územního plánu, projednání územního plánu obce Slatina
 3. Projednání kanalizace Slatina - Jih
 4. Projednání zveřejnění záměrů na odkup/pronájem pozemků části pozemků p.č. 2047/2 a st.p. 94 ve vlastnictví Vlnasová Dagmar, č. p. 16, 34101 Slatina, část p.p.č. 2046/76 ve vlastnictví Běloch Václav, č. p. 25, 34101 Slatina, část p.p.č. 2046/77 (ve spoluvlastnictví Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina; Hatová Pavla, Jetenovice 50, 34101 Velký Bor; Krechová Eva Mgr., č. p. 60, 34101 Slatina; Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko; Mráz Vladimír, Nad Lomnicí 1256, 38801 Blatná; Raška Antonín Ing., Holkovice 54, 34101 Chanovice; Růt Karel, č. p. 19, 34101 Slatina; Vachuška Jan Ing., č. p. 17, 34101 Slatina; Výrobně obchodní družstvo Kadov, č. p. 65, 38733 Kadov) a část p.p.č. 2046/83 ve vlastnictví Malinová Jaroslava, Gartenstr. 1, 8302 Kloten, Švýcarsko pro realizaci kanalizace Jih – Slatina podle přílohy.
 5. Projednání vyrovnání terénu pod částí pozemků p.č. 2047/1.
 6. Projednání výpovědí smluv o pronájmu pozemků na p. p.č. 2047/1.
 7. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 10.3.2017 na odkup pozemku p.č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2 podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.
 8. Projednání žádosti p. Josefa Benedikta ze dne 10.3.2017 na odkup pozemku díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016 zpracovaného dne 5.12.2016 Bc. Michalem Šedivým, za cenu 12 Kč/m2, podle záměru obce zveřejněného 1.2.2017.
 9. Projednání odkupu do majetku obce p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví p. Benedikt Josef, č. p. 18, 34101 Slatina podle záměru obce Slatina, zveřejněného 1.2.2017.
 10. Projednání odkupu do majetku obce st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Česká republika, (zastoupená Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), podle záměru obce Slatina, který byl zveřejněn 1.2.2017.
 11. Projednání odkoupení do majetku obce Slatina nemovitosti bez čp./č. ev., ve vlastnictví Výrobně-obchodní družstvo SVÉRADICE, č. p. 158, 34101 Svéradice na p. st. 44/21 zastavěná plocha a nádvoří a st. p. 44/7 - zastavěná plocha a nádvoří podle záměru obce Slatina, který byl zveřejněn 1.2.2017.
 12. Projednání kácení stromů na p.p.č. 2216/6 – ostatní komunikace/ostatní plocha a p.p.č. 1153 zamokřená plocha/vodní plocha.
 13. Schválení pasportu místních komunikací
 14. Projednání akce „Dny Heleny Růžičkové“
 15. Projednání žádostí o dotace
 16. Projednání cen kanalizačních přípojek
 17. Projednání účasti obce Slatina v projektu DSO „Vybudování recyklačního centra“ stavebních odpadů a „Separace stavební suti v obcích ORP Horažďovice“
 18. Projednání zveřejnění záměru obce Slatina na směnu částí pozemků u budovy č.p. 8, 2116/2 – vodní plocha ve vlastnictví obce Slatina a p.p.č. 9 - zahrada ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34101 Myslív, tj. podle skutečného oplocení.
 19. Projednání změny druhu pozemku cesty do „Červánek“:
  1. 283/15 – orná půda – 261 m2 na ostatní komunikace/ostatní plocha
  2. 2061/4 – ostatní komunikace/ostatní plocha - 82 m2
  3. 283/16 – orná půda – 459 m2 na ostatní komunikace/ostatní plocha
  4. 2061/3 – ostatní komunikace/ostatní plocha - 196 m2
 20. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace Nemocnici následné péče LDN Horažďovice s.r.o.
 21. Projednání kanalizační přípojky Pastejříkovi – čistírna Májovka
 22. Projednání kanalizační přípojky Petrů – Malinovi – Šimonovi – Soukupovi
 23. Projednání vybudování místa umístění speciálních nádob na odpad – Dráha.
 24. Projednání výše náhrady z věcného břemene linky V432/429 Kočín – Přeštice
 25. Projednání žádosti o koupi pozemku 2047/26 Karla Vodičky ze dne  13.3.2017
 26. Schválení žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji na rok 2017 a schválení smlouvy mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace.
 27. Diskuse
 28. ZávěrVáclav Vachuška
starosta obceDokumenty ke stažení: