Vyvěšeno dne: 5. 12. 2016 / Sejmuto dne: 22. 12. 2016

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 21. 12. 2016 od 19:00 v budově  OÚ Slatina

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Projednání rozpočtu obce Slatina na rok 2017 – příloha č. 2
 3. Projednání záměru realizace kanalizace čp. 21 – č.p. 66
 4. Projednání zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce p. p. č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) podle přílohy č. 3
 5. Projednání zveřejnění záměru odprodeje z majetku obce díl a + b p. p. č. 2116/6 (ostatní plocha) o výměře 78 m2, podle geometrického plánu č. 182-116/2016, ze dne 5.12.2016 viz příloha č. 4
 6. Projednání záměru odkoupit p. p.č. 167/4 a část původní p.č. 167/5 (díl a) sloučené do 167/4 o nové výměře 1102 m2 podle geometrického plánu, č. 178-100/2016, ze dne 5.12.2016, za cenu 160 Kč/m2 viz příloha č. 5
 7. Schválení rozpočtu DSO Radina na rok 2017 viz příloha č. 6
 8. Projednání rozpočtového výhledu obce Slatina 2018-2019
 9. Projednání složení inventarizační komise
 10. Projednání zhotovení pasportu místních komunikací
 11. Projednání zimní údržby obecních cest
 12. Schválení rozpočtových změn
 13. Schválení odměn 
 14. Diskuse
 15. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce

Dokumenty ke stažení: