Vyvěšeno dne: 10. 9. 2016 / Sejmuto dne: 24. 9. 2016

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 23. 9. 2016 od 19:00 v budově  OÚ Slatina

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Projednání účasti obce Slatina v projektu „Logistika odpadů“ v DSO Horažďovicko, pořízení kontejnerů na BRO a stavební suť.
 3. Projednání návrhu koncepce odpadového hospodářství v obci Slatina do roku 2018.
 4. Projednání záměru zveřejněného dne 6.9.2016 uzavřít pacht s Českou republikou cestou Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, k parc. č. 167/2 o výměře 1879 m2, ostatní plocha za podmínek stanovených vlastníkem s možností podání následné žádosti o odkupu této parcely.
 5. Projednání záměru odkoupit od paní Radky Hubertové p. p. č. 167/4 ostatní plocha, a část p. p. č. 167/5 ostatní plocha o celkové výměře přibližně 1200 m2 (červeně vyznačená část ve zveřejněném záměru ze dne 6.9.2016), za cenu 160 Kč/m2.
 6. Projednání záměru zveřejněného dne 8.9.2016 odprodat z majetku obce p. p. č. 2047/29 o výměře 16 m2 (ostatní plocha) podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 177-63/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 7.9.2016 v k.ú. Slatina u Horažďovic, za cenu 12 Kč/m2.
 7. Projednání záměru zveřejněného dne 8.9.2016 směnit p. p. č. 2060/1 o výměře 136 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic, podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016.
 8. Projednání záměru ze dne 8.9.2016 zakoupit do majetku obce p. p. č. 316 o výměře 153 m2 (ostatní plocha) podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 176-48/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 8.9.2016 v  k.ú. Slatina u Horažďovic, který je ve vlastnictví p. Klečka Martin Ing., Řešovská 563/20, Bohnice, 18100 Praha 8, za cenu 12 Kč/m2.
 9. Projednání vypracování územního plánu obce Slatina
 10. Projednání návrhu smlouvy ČEPS
 11. Schválení poskytnuté dotace Plzeňského kraje k žádosti 036PA00347 ve výši 140000,- Kč na opravu povrchu místní komunikace v uvedené žádosti a schválení rozpočtové změny související s příjmem této dotace
 12. Diskuse
 13. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce