Vyvěšeno dne: 10. 6. 2016 / Sejmuto dne: 25. 6. 2016

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 24. 6. 2016 od 18:00 v budově  OÚ Slatina

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Projednání podmínek prodeje obecních parcel
 3. Projednání vypracování územního plánu obce Slatina
 4. Organizace „Vítání občánků“ v obci Slatina v roce 2016
 5. Projednání záměru směny p. p. č. 2060/1 o výměře 147 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic.
 6. Projednání hospodaření s vodou v obecních rybnících
 7. Projednání kanalizace jih Egner - Májovka
 8. Projednání nabídky na odkoupení pozemků p-í Hubertové (hráz a přilehlé pozemky rybníka Kutil)
 9. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Radina za rok 2015
 10. Projednání organizace „Slatinský patník 2016“
 11. Diskuse
 12. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce