Vyvěšeno dne: 29. 4. 2016 / Sejmuto dne: 9. 5. 2016

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 8. 5. 2016 od 18:00 hodin v budově OÚ Slatina 

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Projednání podmínek prodeje obecních parcel
 3. Projednání vypracování územního plánu obce Slatina
 4. Organizace „Vítání občánků“ v obci Slatina v roce 2016 a projednání darů obce nově narozeným občánkům
 5. Projednání záměru pronájmu p. p. č. 2060/1 o výměře 147 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic p. Lukášovi Chaloupkovi, Slatina 31, 34101 Horažďovice.
 6. Projednání záměru směny p. p. č. 2060/1 o výměře 147 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic.
 7. Projednání záměru zakoupit do majetku obce vyznačenou část p. p. č. 316 o výměře 137 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví p. Klečka Martin Ing., Řešovská 563/20, Bohnice, 18100 Praha
 8. Projednání oprav p.p.č. 1153 – vodní plocha a p.p.č. 1989 vodní plocha, zaměření.
 9. Projednání rozpočtu a programu připomínky nedožitých 80-tých narozenin Heleny Růžičkové
 10. Odsouhlasení účetní uzávěrky obce za rok 2015
 11. Projednání opravy vjezdu k nemovitosti č.p. 23 na základě žádosti p-í Zdeňky Kornhäuserové
 12. Projednání žádosti p-í Mgr. Evy Krechové na odkoupení části p.p.č. 2047/16 ze dne 22.4.2016
 13. Projednání zvýšení limitu pro schvalování rozpočtových změn starostovi obce
 14. Projednání nákupu informační tabule k.ú. Slatina
 15. Projednání nákupu informačních směrovek
 16. Projednání nákupu dopravních zrcadel
 17. Projednání pořízení informační tabule „Slatinské kameny“ u komunikace 174
 18. Projednání založení a účasti ve spolku „Evropská Slatina“ pro účast v mezinárodních projektech
 19. Výběr dodavatele na opravu povrchu místní komunikace části p. p.č. 2061/2 v délce 210 m
 20. Projednání technického stavu rybníka „Kutil“
 21. Projednání nabídky na odkoupení pozemků p-í Hubertové (hráz a přilohlé pozemky rybníka Kutil)
 22. Projednání aktuálního stavu řešení kanalizace v obci
 23. Projednání rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2016
 24. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2015
 25. Odsouhlasení finanční odměny za bezvadné vedení účetnictví obce za rok 2015 p-í Kolářové
 26. Diskuse
 27. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce Slatina