Vyvěšeno dne: 14. 2. 2016 / Sejmuto dne: 22. 2. 2016

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 21. 2. 2016 od 19:00 hodin v budově OÚ Slatina 

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Projednání podmínek prodeje obecních parcel
 3. Projednání provedení energetického auditu obecní – školní budovy
 4. Projednání žádosti manželů Kubartových na odkoupení části 1 p. p. č. 2047/19 v k. ú. Slatina u Horažďovic
 5. Projednání žádosti p-í Hruškové na odkoupení nemovitosti bývalé autobusové garáže na st. p.č. 68/2 v k. ú. Slatina u Horažďovic
 6. Projednání podání žádosti o dotaci do PROGRAMu STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016
 7. Schválení žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji ve výši 4200,- Kč a schválení smlouvy mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace.
 8. Schválení Smlouvy č. 01682016 o poskytnutí účelové dotace  z dotačního titulu B – Obnova lesního porostu mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina.
 9. Projednání nákupu dopravních zrcadel
 10. Projednání pořízení dvou informačních tabulí „Slatinské kameny“ a exteriérové mapy „Slatinské kameny“
 11. Diskuse
 12. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce Slatina