Přehled nejduležitějších předpisů - §5 odst.1 písm.e)

Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, rovněž do obecně závazných vyhlášek a nařízení obce je možné nahlédnout v kanceláři starosty a to v úřední hodiny.
Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů (odkaz na Portál veřejné správy České republiky).

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách - odkaz.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR


Předpisy (stavební), kterými se ve své činnosti zejména řídí:
pozn.: odkazy vedou na Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/

Předpisy (finanční), kterými se ve své činnosti zejména řídí:
pozn.: odkazy vedou na Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/