Vyvěšeno dne: 23. 9. 2019 / Sejmuto dne: 15. 10. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

o z n a m u j e

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin 

  2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecní úřad Slatina čp. 62 

  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), pokud má trvalý pobyt v obci. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

  4. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi a to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. 

  5. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Slatině 23. září 2021                                   

Marie Šolcová
starostka obce

Dokumenty ke stažení: volby-do-poslanecke-snemovny-2021 (343 kB | PDF)