Vyvěšeno dne: 4.4.2018 / Sejmuto dne:

Územní rozhodnutí o změně využití území - Obnova tůně

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 16.10.2017 podal


Obec Slatina, IČO 43313906, Slatina 62, 341 01 Horažďovice, kterou zastupuje Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o., IČO 03418219, Měchurova 354, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o změně využití území


pro účel s názvem:
„Obnova tůně na pozemku p.č. 1153 k.ú. Slatina u Horažďovic“

Dokumenty ke stažení:
uzemni_rozhodnuti_obnova_tune_42018 (324 kB | PDF)