Územní rozhodnutí o změně využití pozemků pro účel změny druhu pozemků

Výroková část:
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 26.6.2017 podal

Obec Slatina, IČO 43313906, Slatina 62, 341 01 Horažďovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o změně využití území 

pro účel

změny druhu pozemků

(dále jen "účel") na pozemku parc. č. 283/15 (orná půda), parc. č. 283/16 (orná půda) v katastrálním území Slatina u Horažďovic.

Související dokumenty:

rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi_26102017 (346 kB | PDF)