Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko pro rok 2017

Příjmy
0000 Členské příspěvky (odhad podle roku 2016) 100 000 Kč
0000 Příspěvek od SMO dle smlouvy 712 788 Kč
    812 788 Kč

Výdaje
3900 Poštovné, cestovné, bankovní poplatky, ostatní 100 000 Kč
3900 Mzdové náklady - projekt SMO 712 788 Kč
    812 788 Kč