Potřebuji

Hlášení závad a nepořádku

Obyvatelé obce mohou hlásit závady a nepořádek přímo vedení obce, a to telefonicky na telefonních číslech (420) 376 514 324 a (420) 724 181 046, e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně vedení obce.

Pro další specifická hlášení využijte následující kontakty:  

ČEZ

innogy

ČEVAK (dříve JVS, a.s.)

Mapa umístění zvláštních sběrných nádob

Sběrný dvůr Horažďovice

Provozní doba:

Út: 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
Čt: 14:00 – 18:00
So: 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00

Výkup kovošrotu

(provozovna naproti Lyckeby Amylex)
Provozní doba:
Po - ČT: 7:00 - 15:00
Pá: 7:00 - 12:00

Informace o radonu

Přírodní radionuklidy

Většina prvků v přírodě má stabilní jádra, která se dále nepřeměňují na další prvky. Kromě toho existuje skupina prvků, jejichž jádra jsou nestabilní a jejich rozpadem vznikají nové prvky. Tento proces se nazývá radioaktivní přeměna a probíhá u prvků, které se nazývají přírodní radionuklidy.

Jedním z přírodních radionuklidů, který se běžně vyskytuje ve všech horninách, je uran 238U. Radioaktivní přeměnou se z něho stává radium 226Ra a z něj radon 222Rn. Z radonu potom vznikají tzv. dceřiné produkty, což jsou izotopy polonia a vizmutu. Ty jsou na rozdíl od plynného radonu kovové povahy, vážou se na částice aerosolu a s nimi vnikají do plic, kde přispívají k vnitřnímu ozáření organismu. Z toho je patrné, že radon, který vzniká v přírodě radioaktivní přeměnou z uranu, se v přírodních podmínkách neustále vytváří a že uran je z hlediska délky lidského života v podstatě stabilním zdrojem radonu. Přírodní radionuklidy, zejména radon, přispívají ozáření lidského organismu přibližně 55 %.

Mapa radonového rizika z geologického podloží

Mapa radonového rizika z geologického podloží byla sestavena na základě výsledků Radonového programu České republiky, realizovaného od r. 1990 ve spolupráci s Meziresortní radonovou komisí ČR a Asociací Radonové Riziko, která sdružuje firmy, zabývající se měřením radonu v podloží a v objektech.

Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasifikované třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou přechodnou kategorií (nízké až střední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). Převažující radonové riziko v geologických jednotkách je stanoveno na základě statistického zhodnocení 8000 měřených ploch v terénu (v průměru 15 bodů na každé ploše), prováděných jak Českou geologickou službou, tak firmami sdruženými v Asociaci Radonové Riziko. Členské firmy Asociace Radonové Riziko poskytují údaje o měření radonu do databáze zdarma a jsou jejich majiteli. Všechna měření byla provedena jednotnou metodikou, schválenou hlavním hygienikem ČR v r. 1992. Měření radonu v podloží jsou prováděna přístroji kalibrovanými v radonové komoře Ústavu pro expertízy a řešení mimořádných situací v Kamenné a metodika odběru půdního plynu z hloubky 0,8 m je v terénu testována na referenčních plochách. Kategorie radonového rizika z geologického podloží, uvedená v mapě v měřítku 1 : 50 000, vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou od této kategorie odlišovat, především díky rozdílům mezi regionální a lokální geologickou situací.

Využití map radonového rizika z geologického podloží

Radonové riziko z geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v určité geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového rizika z podloží v určité geologické jednotce proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (ekvivalentní objemová aktivita radonu). Zároveň indikuje i míru pozornosti, jakou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných objektů.

Převažující kategorie radonového rizika neznamená, že se v určitém typu hornin při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového rizika. Obvyklým jevem je, že přibližně 20 % až 30 % měření objemové aktivity radonu v daném horninovém typu spadá do jiné kategorie radonového rizika, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch.

Je tedy zřejmé, že určení kategorie radonového rizika na jednotlivém stavebním pozemku není možno provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží na konkrétním místě tak, aby byly zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky.

I vysoký radonový index v geologického podloží však neznamená, že v objektu na něm situovaném změříme vysoké hodnoty objemové aktivity radonu. Velmi záleží na stavebně - technickém stavu objektu. Jeden z výzkumných projektů sledoval úroveň radonu v různých typech objektů na homogenním podloží s vysokým indexem. Výsledky ukazují, že radon nejsnáze proniká do objektů typu rodinného domku, postaveného před r. 1960, s izolacemi základové desky ve špatném technickém stavu a nepodsklepeného. Naopak ve vícepodlažních objektech mladšího data výstavby v dobrém technickém stavu se setkáváme s nižšími hodnotami objemové aktivity radonu, i když je objekt situován na podloží s vysokým indexem. Z toho je zřejmé, že technický stav objektu, zejména jeho izolace od podloží, může výrazně ovlivnit výslednou hodnotu obsahu radonu v objektu.

Z uvedených poznatků vyplývá, že geologické podloží je nejvýznamnějším zdrojem radonu, který ovlivňuje úroveň objemové aktivity radonu v objektu. Navržení ochrany objektu před pronikáním radonu z podloží proto vyžaduje detailní znalost hodnot objemové aktivity radonu přímým měřením na stavebním pozemku.

Upozornění:

Mapy radonového indexu v jakémkoliv měříteku neslouží pro stanovení radonového indexu na stavebním pozemku ve smyslu vyhlášky č.307/2002 Sb. (Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně)!

Ilustrační mapa radonové indexu

Mapová legenda

Radon a geologie

Ivan Barnet, Jitka Mikšová
Česká geologická služba, 11821 Praha 1, Klárov 3
Poznámka: Od září 2001 je v souladu s připravovanou novelizací vyhlášky 184/1997 SÚJB (v současnosti platná vyhláška 307/2002 SÚJB) používán termín "mapy radonového indexu" místo termínu "mapy radonového rizika". Mapy zpracované k tomuto datu používají původní terminologii.

Radon v přírodním prostředí

Radon Rn-222 vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238. Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usazených, sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než v horninách přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé geologické historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v době svého vzniku byly obohaceny uranem. Sedimentární horniny, které vznikají usazením starších metamorfovaných a magmatických hornin jsou však tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících a proto nelze vyloučit, že při jejich vzniku došlo k lokálnímu nahromadění minerálů s vyšším obsahem uranu. S tím souvisejí také hodnoty objemové aktivity radonu v těchto typech hornin.

Geologické podloží České republiky je z více než z dvou třetin tvořeno metamorfovanými a magmatickými horninami. Z toho vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického podloží a odtud pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost.

Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle přírodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledovány z hlediska radioaktivity, případy jejich použití z minulosti jsou známy a proto je pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně menší než z geologického podloží. Rovněž zdroje pitné vody jsou v současnosti sledovány z hlediska koncentrace radonu a proto je malá pravděpodobnost, že by radon unikající z vody dodávané do objektů mohl výraznějším způsobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavním zdrojem radonu tedy zůstává geologické podloží.

Uvolňování radonu z geologického podloží

Uran je v horninách přítomen v samostatných uranových minerálech nebo v tzv. horninotvorných minerálech, které běžně tvoří základní hmotu hornin a zemin (např. slídy v žulách). Záleží na tom, jak jsou zrna minerálů v hornině uspořádána. Čím je hornina jemnozrnnější, tím vzrůstá celkový povrch zrn, z něhož může být radon přeměnou z uranu uvolňován do mezivrstevních prostor a mikrotrhlin v hornině. Odtud radon postupuje do rozvětralých partií horniny směrem k povrchu do svrchních půdních horizontů.

Tento proces migrace radonu je závislý na propustnosti půd a zemin i na tlakových a teplotních gradientech v půdě. Pokud je půda dobře propustná (např. štěrkovitá nebo písčitá), migraci radonu nejsou kladeny překážky a může snadno pronikat k povrchu a odtud do objektů. Pokud je půda hlinitá až jílovitá, radon je zadržován v blízkosti svého vzniku v hlubších horizontech půdy. Půdní profil obvykle není homogenní a sestává z více vrstev s rozdílnou propustností. Pokud je svrchní partie půdy nepropustná a hlubší horizonty jsou propustnější, radon se může pod ní hromadit a migrovat nikoliv směrem k povrchu, ale do stran a uvolňuje se teprve v místech s nižší propustností svrchního horizontu. Když základy budovaného objektu proniknou svrchní nepropustnou vrstvou a základová deska je založena v dobře propustných horninách, může celý objekt působit jako ventil, kterým uniká radon z hlubšího podloží.

Měření radonu

Vzorek půdního plynu je z půdy odebírán z hloubky 80 cm pod povrchem nasátím dutou tyčí do scintilační komory. Komora má stěny potaženy speciální látkou, která při dopadu částic alfa, provázejících přeměnu uranu na radium a na radon, vydává světelné záblesky. Ty jsou registrovány citlivými fotonásobiči a kalibračními rovnicemi je pak množství záblesků přepočteno na objemovou aktivitu radonu v půdním plynu. Tato veličina se udává v kBq.m-3. Hodnota např. 20 kBq.m-3 znamená, že během jedné sekundy dojde v krychlovém metru půdního plynu k 20 000 radioaktivním přeměnám.

Na každé měřené ploše je odebráno 15 vzorků půdního plynu, aby se podařilo snížit vliv nehomogenity a lokální rozdílné propustnosti půdy. Hloubka je volena tak, aby se přiblížila základům objektu a aby byl odstraněn vliv klimatických jevů při povrchu půdy (teplotní změny, vlhkost, vítr a pod.). Objemová aktivita radonu a propustnost jsou řídícími veličinami pro stanovení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku. V České republice je používána standardní jednotná metodika a radonový index je klasifikováno podle tab. 1.

Tab. 1 - Klasifikace základových půd z hlediska radonového indexu.
Kategorie radonového indexu Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží
nízká střední vysoká
1. nízké < 30 < 20 < 10
2. střední 30 - 100 20 - 70 10 - 30
3. vysoké > 100 > 70 > 30


Během výzkumných prací se podařilo zjistit, že není rozdíl ve stanovení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku, pokud jsou vzorky půdního plynu odebírány z hloubky 80 cm před nebo po vyhloubení základů. Nárůst hodnot objemové aktivity radonu s hloubkou není ve všech typech hornin stejný, např. v žulách je vyšší, zatímco v sedimentárních a metamorfovaných horninách se většinou neprojevuje. Případný vliv nárůstu radonu s hloubkou je eliminován tím, že do tabulky pro klasifikaci je zařazována hodnota 3. kvartilu (75% kvantilu) souboru měřených dat. Rovněž sezónní variace radonu neovlivňují zařazení plochy do příslušné kategorie, protože změny hodnoty objemové aktivity radonu jsou zároveň provázeny i změnami propustnosti.

Radon v horninových typech

Na základě většího množství měření radonu v určitém typu horniny je možno odhadnout přibližný rozsah hodnot objemové aktivity radonu v půdním plynu. Tento odhad se však týká standardních geologických podmínek, tzn. že měřená plocha reprezentuje horninový typ v homogenním vývoji, bez příměsí ostatních hornin, relativně celistvou, bez významného ovlivnění tektonickými poruchami, drcením vlivem tlaku při vzniku horniny a pod. Proto jsou lokality určené pro sestavování map radonového rizika vybírány podle těchto podmínek. Běžná měření radonu na stavebních plochách pak doplňují statisticky soubor o plochy, v nichž jsou měření vybírána zcela náhodně podle požadavků stavebníků a reprezentují náhodný výběr měření objemové aktivity radonu v určitém horninovém typu. Údaje o měření objemové aktivity radonu v horninových typech a převažující kategorii radonového indexu jsou prezentovány v tab.2.

Z uvedené tabulky je patrné, že mezi horniny s nejvyššími hodnotami objemové aktivity patří horniny magmatické (durbachity a syenity, granity a granodiority ). Ty se vyskytují na poměrně rozsáhlém území Českého masivu, zatímco silurské sedimenty, které mají rovněž vysoké hodnoty objemové aktivity radonu, zaujímají podstatně prostorově omezenější výchozové partie a nepředstavují proto z plošného hlediska tak významné riziko. Silurské sedimenty (černé břidlice) obvykle obsahují podíl organické hmoty, na kterou se váže uran. Proto se v nich setkáváme s vysokými hodnotami objemové aktivity radonu.

Tab. 2 - Převažující kategorie radonového indexu v hlavních horninových typů na území České republiky.
Horninový typ Převažující kategorie radonového indexu
nízká střední vysoká
silurské sedimenty      
durbachity a syenity      
granodiority      
granity      
ordovické sedimenty      
permské sedimenty      
karbonské sedimenty      
pararuly      
ortoruly      
proterozoické metasedimenty      
aluvium      
neogénní sedimenty      
devonské sedimenty      
říční terasy      
paleogénní sedimenty      
křídové sedimenty      


Permské sedimenty mají obvykle střední hodnoty objemové aktivity radonu, protože koncentrace uranu je v nich mírně zvýšena přítomností jílovité komponenty ve které jsou vázány slídy. Území přeměněných hornin (pararuly a ortoruly krystalinika) zaujímá podstatnou část Českého masívu a setkáváme v nich obvykle se střední kategorií radonového indexu. Pro mladší sedimenty, jako jsou např. křídové pískovce nebo paleogenní a neogenní písky, pískovce a jílovce jsou typické nižší hodnoty objemové aktivity. Říční terasy jsou většinou velmi nehomogenní, obsahují jak velmi dobře propustné štěrkovité a písčité vložky, tak i silně nepropustné jílovité polohy a proto kategorie radonového indexu tohoto typu sedimentů závisí na lokálních geologických podmínkách.

Dalším jevem, který může ovlivnit kategorii radonového indexu, je tektonické porušení hornin. Přítomnost zlomů a drcených poruchových zón v hornině se projevuje zvýšením hodnot objemové aktivity radonu, protože tektonicky oslabené zóny jsou obvykle rozpukanější a propustnější pro migrování radonu. Zvýšení hodnot radonu se může projevit i na kontaktech hornin s výrazně rozdílnou propustností zvětralinového pláště. Vyšší radonový index je obvyklý i v horninách s nízkým indexem (např. křídové pískovce), v případech, kdy v jejich podloží vystupují horniny s vyššími hodnotami objemové aktivity radonu (žuly). V případě určování kategorie radonového indexu, např. na stavebním pozemku, je proto vhodné využít všech dostupných geologických podkladů, protože zvýšení hodnot objemové aktivity radonu vlivem tektoniky nebo kontaktu hornin se může projevit i v malém měřítku plochy velikosti stavebního pozemku.

I vysoký radonový index v geologického podloží však neznamená, že v objektu na něm situovaném změříme vysoké hodnoty objemové aktivity radonu. Velmi záleží na stavebně - technickém stavu objektu. Jeden z výzkumných projektů sledoval úroveň radonu v různých typech objektů na homogenním podloží s vysokým indexem. Výsledky ukazují, že radon nejsnáze proniká do objektů typu rodinného domku, postaveného před r. 1960, s izolacemi základové desky ve špatném technickém stavu a nepodsklepeného. Naopak ve vícepodlažních objektech mladšího data výstavby v dobrém technickém stavu se setkáváme s nižšími hodnotami objemové aktivity radonu, i když je objekt situován na podloží s vysokým indexem. Z toho je zřejmé, že technický stav objektu, zejména jeho izolace od podloží, může výrazně ovlivnit výslednou hodnotu obsahu radonu v objektu.

Z uvedených poznatků vyplývá, že geologické podloží je nejvýznamnějším zdrojem radonu, který ovlivňuje úroveň objemové aktivity radonu v objektu. Navržení ochrany objektu před pronikáním radonu z podloží proto vyžaduje detailní znalost hodnot objemové aktivity radonu přímým měřením na stavebním pozemku.

Další informace o radonu je možno získat na adresách:

Česká geologická služba
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní ústav radiační ochrany

Informace převzaty z: www.geology.cz

Správní úřady

Celní úřad Klatovy Fr. Šumavského 180
33901 Klatovy
Telefon: 376 370 211
Fax: 376 370 226
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Celní ředitelství Plzeň Antonína Uxy 945/11
30388 Plzeň
Telefon: 377 204 161
Fax: 377 326 130
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Plzeň

Houškova 33
30857 Plzeň
Telefon: 377 323 596
Fax: 377 225 284
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.coi.cz

Český statistický úřad Plzeň Slovanská alej 2323/36
32664 Plzeň
Telefon: 377 612 (111/108)
Fax: 377 612 219
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.plzen.czso.cz
Drážní úřad Wilsonova 300/8
12106 Praha 2
Telefon: 972 241 840
Fax: 972 241 831
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.du-praha.cz
Finanční úřad v Horažďovicích Blatenská 1081
34101 Horažďovice
Telefon: 376 543 311
Fax: 376 512 930
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Finanční ředitelství v Plzni Hálkova 2790/14
30572 Plzeň 1
Telefon: 377 160 111
Fax: 377 324 437
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://cds.mfcr.cz/
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Radobyčická 12
30339 Plzeň
Telefon: 377 162 111
Fax: 377 220 637
E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.cuzk.cz/ku/plzensky

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje - územní pracoviště Klatovy Plzeňská 165/II
33901 Klatovy
Telefon: 376 370 (613/611/624/625)
Fax: 376 370 612
Web: http://www.khsplzen.cz
Krajská veterinární správa Plzeňského kraje - Inspektorát Klatovy Maxima Gorkého 462
33911 Klatovy
Telefon: 376 310 705
Fax: 376 310 928
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Krajské státní zastupitelství v Plzni Veleslavínova 27/38
30636 Plzeň
Telefon: 377 868 511
Fax: 377 868 512
E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://portal.justice.cz/
Krajské vojenské velitelství Plzeň Štefánikovo nám. 1
30450 Plzeň
Telefon: 973 340 301
Fax: 973 340 300
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Krajský soud v Plzni Veleslavínova 21/40
30617 Plzeň
Telefon: 377 868 888
Fax: 377 868 000
E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://portal.justice.cz/
Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18
30613 Plzeň
Telefon: 377 195 111
Fax: 377 195 078
E-podatelna:
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.kr-plzensky.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství Škroupova 1760/18
30613 Plzeň
Telefon: 377 195 (111/118)
Fax: 377 195 196
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.kr-plzensky.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor školství, mládeže a sportu Škroupova 1760/18
30613 Plzeň
Telefon: 377 195 111
Fax: 377 195 078
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.kr-plzensky.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad Škroupova 1760/18
30613 Plzeň
Telefon: 377 195 (111/451)
Fax: 377 195 405
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.kr-plzensky.cz
Městský úřad Horažďovice Mírové nám. 1
34111 Horažďovice
Telefon: 376 547 (521/522)
Fax: 376 547 529
E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://sumava.net/horazdovice
Městský úřad Horažďovice - Obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1
34111 Horažďovice
Telefon: 376 547 (536/537/538)
Fax: 376 547 529
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://sumava.net/horazdovice
Městský úřad Horažďovice - Odbor dopravně-správních agend Mírové nám. 1
34111 Horažďovice
Telefon: 376 547 (565/566/567/568)
Fax: 376 547 569
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://sumava.net/horazdovice
Městský úřad Horažďovice - Odbor školství Mírové nám. 1
34111 Horažďovice
Telefon: 376 547 (555/556/557)
Fax: 376 547 529
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://sumava.net/horazdovice
Městský úřad Horažďovice - Odbor životního prostředí Mírové nám. 1
34111 Horažďovice
Telefon: 376 547 545 (vedoucí odboru),
376 547 (546/547/548/549)
Fax: 376 547 529
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://sumava.net/horazdovice
Městský úřad Horažďovice - Správní odbor Mírové nám. 1
34111 Horažďovice
Telefon: 376 547 (560/561/562/563/564)
Fax: 376 547 529
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://sumava.net/horazdovice
Městský úřad Horažďovice - Stavební úřad Mírové nám. 1
34111 Horažďovice
Telefon: 376 547 (540/541/542/543/544)
Fax: 376 547 529
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://sumava.net/horazdovice
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj Schwarzova 2617/27
32016 Plzeň
Telefon: 377 423 066
Fax: 377 372 926
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.suip.cz
Obvodní báňský úřad v Plzni Hřímalého 2730/11
30100 Plzeň
Telefon: 377 222 367
Fax: 377 222 657
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.cbusbs.cz (Státní báňská správa, Český báňský úřad v Praze)
Okresní soud v Klatovech Dukelská 138
33901 Klatovy
Telefon: 376 377 911
Fax: 376 310 661
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://portal.justice.cz/
Okresní státní zastupitelství Dukelská 138
33911 Klatovy
Telefon: 376 361 720
Fax: 376 361 730
E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://portal.justice.cz/
Okresní sprava sociálního zabezpečení Klatovy Niederleho 824
33901 Klatovy
Telefon: 376 330 (511/452/455/456/457)
Fax: 376 322 451
E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.cssz.cz/
Pozemkový fond ČR - Územní pracoviště Klatovy Kollárova 528
33901 Klatovy
Telefon: 376 361 311
Fax: 376 311 750
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.pfcr.cz
Pozemkový úřad Klatovy Čapkova 127/V
33951 Klatovy
Telefon: 376 330 431
Fax: 376 330 434
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Plzeňský kraj Rejskova 3
32600 Plzeň
Telefon: 377 240 705
Fax: 377 321 586
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.cr-sei.cz
Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 22/44
30612 Plzeň
Telefon: 377 236 263
Fax: 377 327 269
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.soaplzen.cz
Státní okresní archiv Klatovy Mayerova 128
33901 Klatovy
Telefon: 376 360 716
Fax: 376 360 722
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.soaplzen.cz/
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Plzeň Slovanská alej 20
32600 Plzeň
Telefon: 377 242 873, 377 666 511
Fax: 377 244 355
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.srs.cz
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Plzni Jiráskovo nám. 8
30858 Plzeň
Telefon: 377 433 411
Fax: 377 455 229
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.szpi.gov.cz
Úřad práce v Klatovech Krameriova 180
33901 Klatovy
Telefon: 376 349 111
Fax: 376 349 497
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://portal.mpsv.cz/
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Plzeň Radobyčická 1313/14
30604 Plzeň
Telefon: 377 169 111
Fax: 377 323 392
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.uzsvm.cz
Vrchní soud v Praze Nám. Hrdinů 1300/11
14000 Praha 4
Telefon: 261 196 111
Fax: 241 400 323, 261 196 441
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://portal.justice.cz/
Vrchní státní zastupitelství v Praze Nám. Hrdinů 1300/11
14065 Praha 4
Telefon: 261 196 111
Fax: 241 407 343, 241 405 332
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://portal.justice.cz/
Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Tylova 20
30125 Plzeň
Telefon: 378 037 701
Fax: 378 037 708
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.zuplzen.cz
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Klatovy Čapkova 127/V
33951 Klatovy
Telefon: 376 330 411
Fax: 376 330 435
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni Radobyčická 2465/12
30100 Plzeň
Telefon: 377 162 128 (sekretariát), 377 162 111 (ústředna)
Fax: 377 162 193
E-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.cuzk.cz/zki/plzen
Seznam úřadů s celostátní působností naleznete na Portálu veřejné správy.
http://portal.gov.cz/