Panorama - 6/2022

Zprávy ze Slatiny

Velikonoční svátky

Pod dvouleté odmlce, z důvodu covidového zákazu, se ve Slatině opět rozezněly řehtačky dětí, které poctivě obcházely slatinské křížky. Na Bílou sobotu měly radost z plných košíků vajec a sladkostí. Také finanční obnos určitě potěšil. Jsme rádi, že se tato tradice v naší obci dodržuje. 

Zlatý erb 2022 (10. 5. 2022)

Obec Slatina se zapojila do soutěže o „Zlatý erb 2022“, který se týká webových stránek obce. Na vyhlášení v Plzni jsme dostali ocenění za 2.místo. Naše poděkování patří především Petru Vápeníkovi z Prahy, který tyto webové stránky spravuje. Je to v pořadí již 11. diplom pro naši obec v této soutěži.

Soutěž SDH – Jetenovice (14. 5. 2022)

Svaz dobrovolných hasičů Slatina se zúčastnil „Okrskové soutěže hasičů “ u příležitosti 110. let od založení SDH Jetenovice. Družstvo mužů i žen se umístilo na třetím místě. Slatina postavila také mužstva dětí a veteránů, kterým nechyběl do boje zápal. Soutěž se hasičům z Jetenovic vydařila, přálo počasí, a tak jsme všichni strávili pěkné odpoledne.

Pozvánka na „Slatinské léto 2022“

Čas letí a před námi je opět příprava na tuto akci, která se bude konat jako vždy první sobotu v srpnu tj. 6. 8. 2022. V odpoledních hodinách bude vyhrávat dechová hudba „Nektarka“ ze Strakonic. Děti budou mít připraven koutek na hraní a věříme, že sponzoři přispějí do tomboly. Zbývá pouze doufat, že nám bude tentokráte přát počasí. Večer bude hrát kapela Melodion Honzy Klímy. Občerstvení bude zajišťovat pan Pavel Boček ze Svéradic a připravíme něco dobrého k odpolední kávě. Také nanuky budou pro děti připraveny zdarma.

Jednání zastupitelstva obce (23. 5. 2022)

  • ZO schválilo zprávu a o výsledku hospodaření za rok 2021, která byla bez závad.
  • Do své konečné podoby finišuje „Oprava a odbahnění rybníku Kutil – II. etapa“. I zde nám covidová situace ztížila průběh této akce, ale nyní se už dokončují kamenické práce na přelivu a hrázi.
  • Dále ZO schvalovalo uzavření smlouvy o dílo s firmou STAFIS-KT s.r.o. Pačejov, na „Výměnu oken a opravu fasády obecního úřadu“, ve výši 364.274,95 Kč bez DPH. Z dotačního titulu PSOV PK na rok 2022 jsme na tuto akci získali částku 280.000,- Kč.
  • ZO projednalo uzavření smlouvy na „Výměnu vrat obecních skladů“, kde je rozpočet firmy KOTIŠ s.r.o., Praha ve výši 360.742,- Kč bez DPH. Také zde máme požádáno o dotaci Plzeňský kraj.
  • ZO vzalo na vědomí odsouhlasení dotace Státním fondem životního prostředí ČR na sadové úpravy. Dotace je plně hrazena a její výše je 243.777,78 Kč. Prvních 12 stromů je již připraveno k výsadbě.
  • Také na dotaci pro jednotky SDH obcí máme od Ministerstva vnitra Praha finanční příslib ve výši 450.000,- Kč na zakoupení dopravního automobilu. Z dotace Krajského úřadu Plzeň by mělo být získáno 300.000,- Kč. Doplatek do ceny auta bude hrazen z rozpočtu obce.
  • Dále připravuje firma Elektrostav Strakonice s.r.o. projektovou dokumentaci pokládky zemních kabelů nízkého napětí v naší obci. Stávající odběry elektrické energie budou přepojeny přes nově osazené kabelové skříně. Veškeré náklady hradí firma „ČEZ Distribuce a.s.“ Tato akce by měla být realizována na jaře 2023.

Je před námi na letošní rok naplánováno hodně práce, ale věřím, že se vše zvládne. Budu se možná opakovat, ale musím poděkovat každému, kdo se zapojuje do brigád a není mu lhostejný vzhled naší obce.    

Zpracovala: Marie Šolcová