Panorama - 2/2019

Škola ve Slatině – historie a současnost

Slova školního inspektora z roku 1892:

„Uznávám, že by pro vzdělání dítek slatinských daleko bylo výhodnější, kdyby škola v samé obci Slatině se nalézala. Když dítky mají školu doma, mohou do ní pořádně docházeti a i rodičům v pracích spíše pomáhati, nezanedbávajíce vyučování“.

V roce 1894 bylo zadáno zhotovení plánů školy Janu Hlínovi, staviteli z Radošovic. Obec Slatina získala na stavbu školy dvě zemské subvence ve výši celkem 2 400 zlatých. Plány byly schváleny v lednu 1898 s rozpočtem 10 899 zlatých. V dubnu 1898 proběhlo konkurenční řízení na stavbu s těmito podmínkami – dodavateli stavby bude placena vždy 1/3 nákladů takto: první po provedení veškerých prací až pod střechu, druhá po kolaudaci a třetí za jeden rok po schválení stavby. Zadání stavby bylo schváleno Václavu Šrámkovi, tesaři ze Svéradic, který učinil nejmenší podání 9 890 zlatých. Stavbyvedoucím se stal Václav Mayer, stavitel z Horažďovic. Dne 31. května 1898 byl položen základní kámen. Každý ze členů zastupitelstva, místní školní rady a učitelů při klepání vyslovil nějaké přání. Mistr Šrámek musel být dobrý organizátor, poměrně rozsáhlou stavbu dokončil 15. září 1899. Téhož dne byla provedena i kolaudace stavby. Dne 8. září 1899 se uskutečnilo slavnostní vysvěcení nové školy. V tomto školním roce navštěvovalo slatinskou školu 79 dětí. 

Po uzavření školy v roce 1949 byla v budově postupně ubytovna pro brigádníky, nájemní byty a obchod. V budově dodnes sídlí obecní úřad. V poslední době prošla budova rekonstrukcí, v přízemí jsou umístěny kanceláře obecního úřadu a společenská místnost se zázemím. Připraveny jsou také prostory pro zřízení drobné provozovny. V 1. patře je zrekonstruovaný společenský sál se sociálním zázemím a další menší společenská místnost. 

Autor: Josef Smitka (převzato z publikace Slatina - historie obce)