Jednací řád obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Slatina (dále jen obecní zastupitelstvo) se usneslo podle § 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) na tomto svém jednacím
řádu:

§ 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.
2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. dalších zásadách svého jednání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.

§ 2
Pravomoci obecního zastupitelstva
1. Obecní zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 odst. 2, § 85 a § 102 odst. 2 písm. d, f, j, l, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

§ 3
Svolání jednání obecního zastupitelstva
1. Obecní zastupitelstvo se schází minimálně 1x za tři měsíce, nebo podle potřeby. Zasedání obecního zastupitelstva svolává a řídí starosta, případně jím pověřený člen zastupitelstva. Svolává se nejpozději 7 dní přede dnem jednání. Starosta je povinen svolat mimořádné zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů od doručení písemného návrhu na jeho svolání společně s programem mimořádného zastupitelstva minimálně od třetiny členů zastupitelstva.

§4
Příprava jednání obecního zastupitelstva
1. Přípravu jednání obecního zastupitelstva organizuje obecní úřad nebo starosta obce podle stanoveného programu, přitom stanoví zejména:
a: dobu a místo jednání
b: odpovědnost za zpracování a předložení odborných materiálů
c: způsob projednání materiálů
2. návrhy výborů prostřednictvím jejich předsedů nebo členů obecního zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání obecního
zastupitelstva, nebo písemně.
3. Písemné materiály, určené pro jednání obecního zastupitelstva předkládá navrhovatel prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být projednány
obecním zastupitelstvem ve stanovené lhůtě.
4. Materiály pro jednání obecního zastupitelstva obsahují:
a: název materiálu
b: jeho obsah
c: návrh usnesení a důvodovou zprávu
5. Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
a: zhodnocení dosavadního stavu
b: rozbor příčin nedostatků
c: odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad
6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům obecního zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
7. O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání informuje starosta občany nejpozději 7 dnů před zasedáním obecního zastupitelstva, a to
na úřední desce obecního úřadu, elektronickou poštou, případně prostřednictvím rozeslaných pozvánek.

§ 5
Účast členů obecního zastupitelstva na jednání
1. Členové obecního zastupitelstva jsou povinni zúčastnit se každého jednání, jinak jsou povinni se písemně nebo ústně omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta. Člen zastupitelstva je povinen sdělit před zahájením jednání skutečnosti, kdyby jeho podíl na projednávání určité záležitosti mohl znamenat škodu pro něj samotného, osobu blízkou nebo osobu jím zastupovanou.

§ 6
Program jednání
1. Program jednání obecního zastupitelstva navrhuje starosta.
2. Navržený program sdělí starosta při zahájení jednání obecního zastupitelstva, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje obecní zastupitelstvo hlasováním.

§7
Průběh jednání obecního zastupitelstva
1. Jednání obecního zastupitelstva řídí starosta, případně jím pověřený člen zastupitelstva.
2. Starosta, případně jím pověřený zástupce řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání ke stejnému programu.
3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje nadpoloviční většinu členů, dá schválit program jednání a navrhne dva členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, jaké námitky byly podány proti předchozímu zápisu a kde byl vyložen k nahlédnutí.
4. Zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich obecní zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
5. Do zápisu z předchozího jednání je při zasedání obecního zastupitelstva možno nahlížet.
6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu jednání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse, musí být uděleno slovo tomu členovi obecního zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
8. Obecní zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
9. Do diskuse se mohou členové obecního zastupitelstva přihlásit jen do konce rozpravy.
10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

§8
Usnesení obecního zastupitelstva
1. Návrh usnesení předkládaný obecnímu zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně s termíny odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné přenesené působnosti obce starostovi, i jiným členům zastupitelstva.

§9
Hlasování
1. Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů
2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání obecního zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
4. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se obecní zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení, nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
5. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje obecní zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva.
6. Usnesení obecního zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.
7. Zveřejnění usnesení obecního zastupitelstva se provádí vyvěšením na veřejném místě v obci.

§ 10
Dotazy členů obecního zastupitelstva
1. Členové obecního zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu a další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.
2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejpozději do 30 dnů.
3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta k jednání obecního zastupitelstva na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří
nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko obecní zastupitelstvo.
4. Uplatněné dotazy se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence.

§ 11
Dotazy občanů obce
1. Svá stanoviska, dotazy, návrhy, připomínky či podněty k navrženému programu mohou vyjadřovat také občané obce a to jejich písemným podáním na obecní úřad nebo zastupiteli obce, nejpozději 1 hodinu před vlastním projednáváním.
2. K nově schváleným bodům jednání mohou občané vyjadřovat svá stanoviska, návrhy, podněty, připomínky a dotazy v průběhu jejich projednávání po skončení rozpravy zastupitelů písemně nebo zvednutím ruky. O pořadí jejich přednesení rozhoduje pořadí jejich zaregistrování předsedajícím jednání. O jejich projednání hlasuje zastupitelstvo na návrh předsedajícího.
3. Občané se hlásí o slovo po skončení rozpravy zastupitelů, písemně nebo zvednutím ruky.
4. Na dotazy, návrhy, připomínky či podněty odpovídá starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva bezodkladně, vyžaduje-li povaha věci prošetření nebo provedení jiného opatření, nejdéle do 60 dnů. O vyřízení informuje starosta písemně nebo na dalším jednání zastupitelstva.
5. Občané nemohou zasahovat do průběhu jednání zastupitelů, slova se mohou ujmout pouze tehdy, až jim ho předsedající udělí.

§ 12
Péče o nerušený průběh zasedání
1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání obecního zastupitelstva, v opačném případě může předsedající vykázat rušitele ze zasedací síně.
2. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.

§13
Ukončení zasedání obecního zastupitelstva
1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných závažných důvodů, zejména při narušení průběhu jednání. V těchto případech zasedání svolává znovu do 15 dnů.

§ 14
Pracovní komise
1. Pro přípravu stanovisek a expertíz může obecní zastupitelstvo zřídit pracovní komise
2. Do těchto pracovních komisí obecní zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
3. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání obecního zastupitelstva.

§ 15
Organizačně technické záležitosti obecního zastupitelstva
1. O průběhu jednání obecního zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
3. V zápise se uvádí:
a: den a místo jednání
b: hodina zahájení a ukončení
c: doba přerušení
d: jména určených ověřovatelů zápisu
e: jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
f: program jednání
g: průběh rozpravy se jmény řečníků
h: podané návrhy
i: výsledek hlasování
j: podané dotazy, návrhy a stanoviska
k: schválené znění usnesení
l: další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů obecního zastupitelstva měly stát součástí zápisu
4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
5. O námitkách člena obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání obecního zastupitelstva

§ 16
Zabezpečení a kontrola usnesení
1. Organizační zabezpečení usnesení zajišťuje starosta obce.
2. Obecní zastupitelstvo sleduje a kontroluje výsledky plnění usnesení.

Tímto se ruší jednací řád schválený dne 11. 11. 2002.
Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo dne 16. 12. 2010.
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení obecním zastupitelstvem.

Ing. Václav Vachuška
starosta obce

Jroslava Chalupná
místostarosta