Vyvěšeno dne: 6.5.2018 / Sejmuto dne:

Obecně závazná vyhláška obce Slatina č. 2/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Slatina se na svém zasedání dne 4.5.2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Slatina touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, využívající pro třídění komunálního odpadu sběrnou nádobu - popelnice 110/120 litrů; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, využívajícím pro třídění komunálního odpadu plastové pytle poskytované obcí; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1, 2 a 3 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 400,- Kč za     kalendářní rok a je tvořena dvěma složkami, jejichž výše je ohraničena maximální možnou částkou:
  1. z částky 100 Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 300 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily za kalendářní rok 2017 celkem 122.122,- Kč, počet poplatníků ke dni 31. 12. 2017 činil 102, tj. 1197,- Kč na osobu.Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky činí 150,- Kč za     kalendářní rok a je tvořena dvěma složkami, jejichž výše je ohraničena maximální možnou částkou:
   1. z částky 100 Kč za kalendářní rok a
   2. z částky 50 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily za kalendářní rok 2017 celkem 122.122,- Kč, počet poplatníků ke dni 31. 12. 2017 činil 102, tj. 1197,- Kč na osobu. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 3 této vyhlášky činí 150,- Kč za kalendářní rok.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1, 2 a 3 této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku. V roce 2018 je poplatek splatný do 22. 6. 2018.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku (za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) ze dne 1. 7. 2012.

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 21. 5. 2018.

Ing. Václav Vachuška
starosta

Václav Ladman
místostarosta

Dokumenty ke stažení:
vyhlaska_2_2018 (57 kB | DOC)
vyhlaska_2_2018 (293 kB | PDF)