Vyvěšeno dne: 6.5.2018 / Sejmuto dne:

Obecně závazná vyhláška obce Slatina č. 1/2018

o systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu

Zastupitelstvo obce Slatina schválilo dne 4.5.2018 podle ustanovení § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanovením § 84, odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem:

Čl. 1

Závaznost vyhlášky

 1. Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem, objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami, včetně nakládání se stavebním odpadem v katastrálním území obce Slatina. Je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, nebo které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Vyhláška je závazná i pro všechny další osoby, které se na území obce zdržují.
 2. Původci odpadu (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se mohou na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do systému stanoveného obcí, v níž bude sjednána cena za tuto službu.
 3. V případě, že původci odpadu využijí tento systém, jsou povinni dodržovat i ta ustanovení vyhlášky, která platí jen pro fyzické osoby.

Čl. 2

Základní pojmy

 1. Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů.
 2. Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy:
  1. Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1, zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
  2. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
  3. Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů uvedených v článku 2 odst. d, e, f, g této vyhlášky.
  4. Nebezpečný odpad je složka komunálního odpadu, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, minerální oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky, odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlor-fluorovodíků (lednice apod.), elektrotechnická zařízení.
  5. Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, plasty.
  6. Bioodpad – biologický odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, spadané ovoce, posekaná tráva, štěpený odpad z větví stromů nevykazující žádné z nebezpečných látek a vlastností apod.).
  7. Objemný odpad je druh komunálního odpadu, který vzniká při činnosti fyzických osob, od běžného komunálního odpadu se odlišuje některými svými vlastnostmi. Jedná se o odpad, který svým rozměrem, případně hmotností nevyhovuje běžnému periodickému svozu, neboť jej nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob.
  8. Stavební odpad - všechny druhy odpadů, vznikající při stavební činnosti osob fyzických i právnických.
  9. Stanoviště sběrných nádob - je místo určené obcí ke shromažďování a sběru komunálního odpadu a jeho vybraných složek vybavené typizovanými sběrnými nádobami, jejichž obsah lze vyprázdnit do sběrného vozu.
  10. Původce odpadů – právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
  11. Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.
  12. Sběrná nádoba – je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu o objemu 110/120 litrů.
  13. Plastový pytel - je typizovaný plastový obal poskytovaný obcí, určený k odkládání směsného komunálního odpadu.

Čl. 3

Tříděí komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na následující složky:

 1. využitelný odpad – papír a lepenku, sklo, plasty
 2. objemný odpad
 3. nebezpečný odpad
 4. směsný komunální odpad
 5. bioodpad
 6. další složky určené obcí

Čl. 4

Nakládání s komunálním odpadem

 1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. S odpady, jejichž vzniku nejde zabránit, se nakládá následujícím způsobem:
  1. Směsný komunální odpad je sbírán do typizovaných sběrných nádob 110/120 litrů (popelnice) umístěných na pozemcích rodinných domů nebo původců odpadů nebo do typizovaných plastových obalů poskytovaný obcí.

   Svoz a následné odstraňování směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě smluvního vztahu s obcí Slatina.

   Sběr směsného komunálního odpadu u typizovaných sběrných nádob označených známkou je prováděn 1 x za 2 anebo 4 týdny podle stanoveného období, určeného obcí.

   Sběr směsného komunálního odpadu prostřednictvím plastových pytlů označených kódem je prováděn vývozem speciálních sběrných nádob k tomu určených, podle potřeby.
  2. Vytříděné složky z komunálního odpadu, (sklo, papír, plasty, nápojový karton) jsou shromažďovány ve speciálních sběrných nádobách – kontejnerech na stanovištích k tomuto účelu určených. Plasty se shromažďují společně s nápojovými kartony do jedné sběrné nádoby. Sběr je prováděn ve frekvencích stanovených obcí.
  3. Sběr objemného odpadu a nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu je prioritně realizován na základě smlouvy s městem Horažďovice ve Sběrném dvoru v Horažďovicích. Provozní doba Sběrného dvoru je zveřejněna v místě obvyklém (úřední deska obce, webová stránka obce).
 2. Pro třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:
  1. popelnice 110/120 litrů – slouží k ukládání směsného komunálního odpadu po vytřídění např. smetí, popele, sazí, nevratných obalů (kromě těch, které nelze kategorizovat jakožto tříděný odpad tj. sklo, papír nápojový karton nebo plasty), kuchyňských odpadů. Popelnice 110/120 litrů na směsný komunální odpad slouží jako sběrné nádoby v jednotlivých domácnostech.
  2. plastové pytle poskytované obcí – slouží k ukládání směsného komunálního odpadu po vytřídění např. smetí, nevratných obalů (kromě těch, které nelze kategorizovat jakožto tříděný odpad, tj. sklo, papír nápojový karton nebo plasty), kuchyňských odpadů, kromě popele, který se u fyzických osob, využívajících pro směsný komunální odpad plastové pytle poskytovaných obcí, ukládá do speciálních kontejnerů určených pro sběr popele ze spalování uhlí a dřeva. Plastové pytle poskytované obcí na směsný komunální odpad slouží jako sběrné nádoby v jednotlivých domácnostech a umisťují se pouze do speciálních kontejnerů určených pro sběr směsného komunálního odpadu.
  3. speciální kontejnery na tříděný a směsný komunální odpad (barevné označení):
   1. modrý – papír
   2. žlutý – plasty a nápojový karton
   3. zelený – sklo
   4. speciálně označené - sběr směsného komunálního odpadu prostřednictvím plastových pytlů
   5. speciálně označené – sběr popele ze spalování uhlí a dřevajsou umístěny na stanovištích, která právně, technicky i organizačně vyhovují systému nakládání s odpadem.
 3. Fyzickým osobám využívajícím pro třídění komunálního odpadu sběrnou nádobu -popelnice 110/120 litrů, budou přidělovány po úhradě ročního poplatku za každou trvale přihlášenou osobu za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů známky dle počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v jednotlivých nemovitostech v obci takto:
  1. známka pro 1 sběrnou nádobu 110/120 litrů – pro každé 4 osoby trvale hlášené v jednotlivé nemovitosti v obci
 4. Fyzickým osobám využívajícím pro třídění komunálního odpadu plastové pytle poskytované obcí, budou přidělovány po úhradě ročního poplatku za každou trvale přihlášenou osobu za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů plastové pytle v potřebném množství.
 5. Fyzické osoby, které vlastní v obci nemovitost, v níž není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu; která je určena nebo slouží k individuální rekreaci; má-li k této nemovitosti vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 150 Kč. Fyzické osoby podle tohoto článku budou ukládat směsný komunální odpad do plastových pytlů poskytovaných obcí. Fyzické osoby podle tohoto článku obdrží při zaplacení poplatku plastové pytle poskytovaných obcí v potřebném množství.
 6. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 7. Při nakládání s komunálním odpadem je zakázáno zejména:
  1. ukládat do sběrných nádob takový odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti a další odpady jako např. zeminu, stavební odpad a bioodpad
  2. využívat sběrných nádob k jiným účelům než k ukládání komunálního odpadu
  3. ukládat do sběrných nádob, které jsou určeny pro vybrané druhy odpadů (papír, sklo, plasty, nápojový karton), jiné druhy odpadů určené obcí
 8. V případě, že sběrná nádoba bude obsahovat některý z odpadů, pro který není dle této vyhlášky určena, oprávněná osoba nezajistí její vyprázdnění, oznámí tuto skutečnost vlastníkovi sběrné nádoby a vyrozumí o této skutečnosti obec.
 9. Práva a povinnosti subjektů podle této vyhlášky v oblasti nakládání s komunálním odpadem upravují:
  1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů.
  2. Na území obce Slatina tato obecně závazná vyhláška.

   Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které budou v systému zapojeny, neplatí místní poplatek, ale cenu sjednanou na základě smlouvy s obcí Slatina.

 10. Sběrné nádoby správně označené jsou vyváženy 1 x za 2 anebo 4 týdny podle stanoveného období, určeného obcí. Sběr směsného komunálního odpadu prostřednictvím plastových pytlů označených kódem je prováděn vývozem speciálních sběrných nádob k tomu určených, podle potřeby.

Čl. 5

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti občanů je ukládán na jejich objednávku do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), na řízenou skládku a uhrazeny dle ceníku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. 6

Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzická osoba je povinna:
  1. předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství
  2. ukládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a to v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou
  3. vytřídit veškeré nebezpečné složky komunálního odpadu
  4. komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit, a předávat k využití v souladu se systémem obce, a to ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky
  5. vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, nápojový karton) ukládat pouze do speciálních sběrných nádob určených obcí na shromažďování tříděného odpadu
  6. zajistit pro směsný komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající sběrnou nádobu o objemu 110 nebo 120 litrů při využívání pro třídění komunálního odpadu sběrnou nádobu - popelnici 110/120 litrů. Do těchto nádob neukládat složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, nápojový karton), pro než obec určila speciální sběrné nádoby na shromažďování tříděného odpadu
  7. zabezpečit sběrné nádoby proti možnosti znečištění okolí
  8. umožnit vyprazdňování sběrných nádob ve dnech a v časech svozu
  9. sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít
  10. zajistit ukládání odpadu pouze do sběrných nádob
  11. ukládat objemný a nebezpečný odpad pouze do sběrného dvora v Horažďovicích
 2. Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid místa konání akce, stanoviště sběrných nádob.
 3. Do sběrných nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat:
  1. nebezpečný odpad
  2. stavební suť a jiný podobný odpad
  3. objemový odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar, zejména větve
  4. horký popel
  5. tekutiny a tekuté odpady
 4. Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat.
 5. Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající v domácnosti.

Čl. 7

Sankce

Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou může být postiženo podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 8

Kontrolní činnost

Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí obecní úřad Slatina.

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje „Obecně závazná vyhláška obce Slatina č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 1.7.2012.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 21. 5. 2018.

Ing. Václav Vachuška
starosta

Václav Ladman
místostarosta

Dokumenty ke stažení:
vyhlaska_1_2018 (28 kB | DOC)
vyhlaska_1_2018 (411 kB | PDF)