Vyvěšeno dne: 14. 6. 2013 / Sejmuto dne:

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj dále jen „KVS SVS pro Plzeňský kraj“ jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel v Plzeňském kraji.

Čl. 1

Letní ošetření

(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území všech okresů v Plzeňském kraji se nařizuje ošetření všech včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení, v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami jeho použití pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování; toto ošetření musí být provedeno neprodleně po posledním odběru medu, nejpozději do 31. července 2013.

(2) Chovatelům včel, kteří se včelstvy kočují na území Plzeňského kraje, se nařizuje provést po 1. červnu 2013 ošetření těchto kočujících včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat.

(3) Chovatelům včel se zakazuje ošetřovat včelstva před posledním vytočením medu jinými přípravky, než přípravky, jejichž účinnou látkou je kyselina mravenčí.

Čl. 2

Podzimní ošetření

(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Plzeňského kraje se nařizuje:

a) do 30. září 2013 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou plochu dna úlu,

b) v období od 10. října 2013 do 31. prosince 2013 v intervalech 14 – 21 dnů mezi jednotlivými ošetřeními zajistit

1. trojí ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho použití, nebo

2. ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem s účinnou látkou kyselinou mravenčí nebo thymolem podle přílohy tohoto nařízení a v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami použití přípravku pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování,

c) provést důkladné ometení a očištění podložek za 5 – 7 dní po každém ošetření a jejich následné vrácení na dna úlů,

d) provést odstranění zavíčkovaného plodu vyřezáním nebo rozdrásáním před druhým nebo třetím ošetřením podle písm. b).

Čl. 3

Zimní měl

(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Plzeňského kraje se nařizuje:

a) do 15. února 2014 odebrat směsný vzorek zimní měli; vzorek musí být odebrán nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, provedeném po posledním ošetření podle čl. 2 tohoto nařízení,

b) odevzdat směsný vzorek zimní měli s vyplněnou objednávkou k vyšetření

1. laboratoři Státního veterinárního ústavu v Jihlavě, Praze, Olomouci nebo

2. přímo KVS SVS pro Plzeňský kraj nebo

3. zkušební laboratoři Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., Dol 94, 252 66 Máslovice. V tomto případě je chovatel povinen předat KVS SVS pro Plzeňský kraj kopii objednávky vyšetření osobně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (název datové schránky: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, identifikátor datové schránky: z5d8b62, elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky.

(2) Chovatelům včel se zakazuje přesívat odebranou měl přes síta s otvory menšími než 4 mm.

Čl. 4

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Nařízení se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(2) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení KVS SVS pro Plzeňský kraj č.j. SVS/2610/2012-KVSP ze dne 30.05.2012.

V Plzni dne 28.05.2013

MVDr. Richard Bílý, v.r.

ředitel krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj

Příloha: Seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků, dále jen „přípravky“

(1) Apiguard gel (25% thymol pro podání ve včelím úlu). Účinná látka - thymol

(2) Formidol 40 ml proužky do úlu. Účinná látka – kyselina mravenčí

(3) Gabon PF 90 mg proužky do úlu. Účinná látka – tau-fluvalinát

(4) M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku. Účinná látka – tau-fluvalinát

(5) MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včel fumigací. Účinná látka – tau-fluvalinát

(6) Thymovar, 15 mg thymolu v jednom proužku do úlu pro včely. Účinná látka - thymol

(7) Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel. Účinná látka - amitraz

(8) Všechny další veterinární léčivé přípravky, schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování.

Ke stažení: Nařízení Státní veterinární správy (237 kB / PDF)